Gravesend Gurdwara Sikh wedding video

Sikh wedding video at Gravesend Gurdwara filmed by London wedding videographer "The Wedding Filmmakers".